Портландцемент

27.11.2013
Кизилкумцемент ОАЖда портландцемент ишлаб чикариш кенг йулга куйилган булиб, унинг бир неча маркалари мавжуд. Улар турларга котиш вакти, чидамлилиги, сувга бардошлилиги, ишлатилиш сохасига кура

Тампонажли портландцемент

27.11.2013
Портландцементнинг ПТЦ I-100 тури махсус портландцемент туркумига киради. Тампонажли портландцемент асосан нефт ва газ кудукларида кенг ишлатилади. Унинг таркибига майдаланган клинкер кукуни ва

Композитли портландцемент

27.11.2013
Портландцементнинг ПЦ 400 КД20 и ПЦ 300 КД 20 – композитли тури замонавий курилиш материали булиб, таркибида алохида минерал кушимчалари булганлиги билан ажралиб туради. Бу цемент

Сульфатга чидамли портландцемент

27.11.2013
Сульфатга чидамли Портландцемент ССПЦ 400 Д0.     Сульфатга чидамли Портландцемент, оддий цементдан фаркли равишда доимий иссик ва совукка ута чидамли цемент тури булиб ута намлик ва ута

Асбестоцементли шиферли листлар

27.11.2013
Асбестоцементли шифер листлари -курилишда кенг ишлатиладиган материал булиб асосан биноларнинг томларини ёпишда ишлатилади.  "Qizilqumsement" ОАЖ да  40/150-8 и 40/150-7 и 40/150-6,5,4

Пайвандлаш электродлари

27.11.2013
Асосий кобиги УОНИИ-13/55 булган пайвандаш электродлари масъулиятли конструкцияларни пайвандлашда ишлатилади. Бу электродлар  -40°С да ишлайдиган темир конструкцияларни пайвандлашда кул

Утга чидамли шамот гиштлар

27.11.2013
"Qizilqumsement" ОАЖда ута сифатли, юкори тобланишга ва утга чидамли шамот гиштлар ишлаб чикариш йулга куйилган. ПВ туридаги шамотли гиштлар асосан юкори температурали ишлаб чикариш печларида,

Деворбоп блоклар

27.11.2013
Бугунги кунда уй-жой курилишида кенг ишлатиладиган махсулот сифатида деворбоп блоклар кулланилади. Бу махсулот ишончли, сифатли, ва узок муддат уз хусусиятларини йукотмай курилган бинога юкори

МАХСУС ИМКОНИЯТЛАР

Кўриниш

A
A
A

Шрифт ўлчами

0% га катталаштириш